Yhteystiedot

VIINIJÄRVEN NAISVOIMISTELIJAT RY:N JOHTOKUNTA 2020–2021

Tarja Ruuska, pj
puh. 050 371 4467 tarja.ruuska@riveria.fi

Tuija Pylvänen, vpj., jumppavastaava
puh. 0400 489 823 pylvanen.tuija@gmail.com

Eija Päivinen, sihteeri
puh. 050 376 5750 enttupaivinen@gmail.com

Maija Alastalo, jäsen
puh. 040 577 6825 alastalomaija@gmail.com

Kirsi-Marja Hytönen, jäsen
puh. 050-446 1897 kmhyto@gmail.com

Saila Laine, jäsen
puh. 050 346 7459 saila.laineen@gmail.com

Sirkka Tanskanen, jäsen
puh. 044 268 4965 sirkka.tanskanen@luukku.com

Marke Oinonen, jäsen
Puh. 050 5570 982  moinonen82@gmail.com

Rekisterinpitäjä:

Viinijärven Naisvoimistelijat ry

Y-tunnus: 2409022-3

 

Tietosuojavastaava:

Kati Toivanen

kj.toivanen@gmail.com

050 562 1130

 

Rekisterin nimi: Jäsen- ja henkilörekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien, luottamushenkilöiden sekä ohjaajien tietojen ajantasainen hallinta sekä jäsenien jäsenmaksujen seuranta. Rekisteri on manuaalinen.

 

Henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten ja luottamushenkilöiden osalta sekä ohjaajien osalta sopimuksen toteuttamiseen liittyvään tarpeeseen, jossa rekisteröity on osapuolena.

Rekisterissä käsitellään jäsenten, luottamushenkilöiden ja ohjaajien henkilö- ja yhteystietoja. Näitä tietoja ovat:

 

* Nimi

* Osoite

* Puhelinnumero

* Sähköpostiosoite

* Henkilötunnus (ei kaikkien osalta)

 

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Alle 18v. osalta tarvitaan syntymäaika jäsenmaksun suuruuden määrittämiseksi. Syntymäaika todetaan jäsenmaksun yhteydessä eikä sitä kirjata rekisteriin.  Tenavaryhmän jäsenyyden hyväksymiseksi tarvitaan huoltajan nimi. Lisäksi huoltajan puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten.

 

Henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja kaikkea tietoa käsitellään luottamuksellisesti. Tiedot säilytetään lukitussa tilassa.

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Poikkeuksena tilitoimistolle luovutettavat tiedot lakisääteisten velvoitteiden sekä rekisterinpitäjän omien sopimusvelvoitteidensa hoitamista varten. Seura voi luovuttaa tietoja vain viranomaisille lain tai muiden virallisten määräysten niin vaatiessa. Tietoja ei luovuteta EU:n / ETA:n ulkopuolelle.

 

Seuran jäsen ei voi kieltää anonyymisti esitettyjen tilastollisten tietojensa käsittelyä seuran jäsentietoraportoinneissa ja vuositilastoissa.

 

Rekisteröidyn oikeudet:

 

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

* saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

* saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot

* vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä

* vaatia henkilötietojensa poistamista

* peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen

käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen

* vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella

siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Viinijärven Naisvoimistelijat ry:n oikeutettu etu

* saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli

tämä teknisesti on mahdollista

* vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tietosuojavastaavalle. Viinijärven Naisvoimistelijat ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä rekisteröidylle ja rekisteröidyn on tietojen luovutushetkellä todistettava henkilöllisyytensä. Tarkastuspyynnöt arkistoidaan. Viinijärven Naisvoimistelijat ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt sekä kysymykset tästä tietosuojaselosteesta tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen kj.toivanen@gmail.com tai puh. 050 562 1130.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 18.05.2018.